İHALE İLANI

14.07.2017

 

İHALE İLANI

 

TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan aşağıda belirtilen iki adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1(bir) yıllığına kiraya verilmek üzere ayrı ayrı ihale edilecektir.

a)      Çorlu ilçesi Kazimiye Mah. Omurtak caddesi adresinde bulunan General Basri Saran Stadı içinde mevcut (48 pafta, 510 ada, 25 parsel)  toplam 9,5 m2 alandan ibaret 1 (bir) adet büfe

b)      Çorlu ilçesi Kazimiye Mah. Omurtak caddesi adresinde bulunan General Basri Saran Stadı önündeki 612 m2 alanın içindeki 1 (bir) adet kapalı tenis kortu

KİRALANACAK TAŞINMAZ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE            TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE EVRAKLARININ TESLİM SAATİ

Büfe

3.410,00.-TL

102,30.-TL

25.07.2017 Salı

10:00

10:00

Kapalı Tenis Kortu

15.925,00.-TL

477,75.-TL

25.07.2017 Salı

11:00

11:00

1) İdarenin Adı, Adresi, Telefon-Faks Numarası ve Elektronik Posta Adresi

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ

Tel : (282) 261 22 60   Faks: (282) 261 53 98

Elektronik Posta Adresi : spor@tekirdag-gsim.gov.tr

2) Kiralamanın Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.

3) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı veya Görüleceği: Şartname ve sözleşme tasarısı Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Müdürlüğü servisinden 50,00.- TL karşılığında alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak İl Müdürlüğümüz İşletmeler Müdürlüğü servisinde görülebilir.

4) İhalenin Yapılacağı Yer: İhale, Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, Mali İşler Servisi odasında yapılacaktır.

5) Tahmin Edilen Bedel: Tahmin edilen (muhammen) bedel  yıllık net olarak verilmiştir. (Bu bedele %18 KDV,  %5 Genel Müdürlük Payı ve  %2,465 Damga Vergisi-Karar Pulu-Sözleşme Damga Vergisi ilave edilir.)

Sözleşme düzenlenmesine ilişkin bütün vergileri ile diğer giderler talipliye aittir.

6) İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu

Gerçek Kişiler İçin

a) Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) Adli sicil kaydı

c) Noter onaylı İmza sirküleri

d) İkametgah belgesi

e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi

f) Şartname alındı belgesi

g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler İçin (Şirket, Dernek, Kulüp v.b.)

a) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) İhaleye katılmaya yetkili kişinin adli sicil kaydı

c) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı imza sirküleri

d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgah belgesi

e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi

f) Şartname alındı belgesi

g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge

h) Yetki belgesi veya vekaletname

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi

j) Ticaret Sicil Gazetesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)

k) Ticaret Sicil/Oda Kayıt Belgesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)

l) Faaliyet Belgesi (Sadece kulüp ve derneklerden istenecektir.)

İstenen tüm belgeler, ihale ilan tarihi itibari ile son 3 (üç) ayda alınmış, asıl veya noter onaylı olmalıdır.

7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereği, komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonumuzun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR