İHALE İLANI

21.10.2017

İHALE İLANI

 

TEKİRDAĞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi Merkez Tenis Kortları yanında bulunan10 m2 büfe, 58 m2 kafeterya ve 291 m2 açık çay bahçesinin işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1(bir) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

1) İdarenin Adı, Adresi, Telefon-Faks Numarası ve Elektronik Posta Adresi

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ

Tel : (282) 261 22 60   Faks: (282) 261 53 98

Elektronik Posta Adresi : spor@tekirdag-gsim.gov.tr

2) İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne, kullanım hakkı İl Müdürlüğümüze ait olan, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi Merkez Tenis Kortları yanında bulunan10 m2 büfe, 58 m2 kafeterya ve 291 m2 açık çay bahçesinin işletilmek üzere kiralanması

3) Kiralamanın Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.

4) Kiralama Süresi: 1 (bir) yıldır.

5) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı veya Görüleceği: Şartname ve sözleşme tasarısı, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Müdürlüğü servisinden 50,00.- TL karşılığında alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak İl Müdürlüğümüz İşletmeler Müdürlüğü servisinde görülebilir.

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İhale, Ertuğrul Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Süleymanpaşa – Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, Mali İşler Servisi odasında yapılacaktır.

7) İhale Tarihi ve Saati: İhale 01/11/2017 Çarşamba günü Saat 10:00’da yapılacaktır.

8) İhalenin hangi usulle yapılacağı: İhale, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

9) Tahmin Edilen Bedel: Tahmin edilen (muhammen) bedel yıllık net 15.000,00.-TL dir. (Bu bedele %18 KDV,  %5 Genel Müdürlük Payı ve  %2,465 Damga Vergisi-Karar Pulu-Sözleşme Damga Vergisi ilave edilir.)

Sözleşme düzenlenmesine ilişkin bütün vergileri ile diğer giderler talipliye aittir.

10) Geçici Teminat Miktarı:  İstekli, tahmini bedel üzerinden % 3 oranında (450,00.-TL) geçici teminat yatıracaktır.

11) İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu

Gerçek Kişiler İçin

a) Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) Adli sicil kaydı

c) Noter onaylı İmza sirküleri

d) İkametgah belgesi

e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi

f) Şartname alındı belgesi

g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler İçin (Şirket, Dernek, Kulüp v.b.)

a) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) İhaleye katılmaya yetkili kişinin adli sicil kaydı

c) İhaleye katılmaya yetkili kişinin Noter onaylı imza sirküleri

d) İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgah belgesi

e) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belgesi

f) Şartname alındı belgesi

g) Vergi ve SGK/BAĞKUR borcu olmadığına dair belge

h) Yetki belgesi veya vekaletname

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi

j) Ticaret Sicil Gazetesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)

k) Ticaret Sicil/Oda Kayıt Belgesi (Sadece şirketlerden istenecektir.)

l) Faaliyet Belgesi (Sadece kulüp ve derneklerden istenecektir.)

İstenen belgeler, ihale ilan tarihi itibari ile son 3 (üç) ayda alınmış, asıl veya noter onaylı olmalıdır.

12) Evrakların Teslim Tarihi ve Saati: Talipliler, istenen belgeleri en geç 01/11/2017 Çarşamba günü Saat 10:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereği, komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonumuzun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR