Arabuluculuk Komisyonları

                                                       ARABULUCULUK KOMİSYONLARI

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması,

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca; 01.01.2019 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonları oluşturulmuştur.

02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” düzenlemesini içermektedir.

Zorunlu Arabuluculuk Komisyonlarının sekretarya hizmetleri; Yatırım ve İnşaat Birimi tarafından yürütülmektedir.

KOMİSYON İRTİBAT BİLGİLERİ

Davet taleplerinin öncelikle telefon ile irtibat kurularak en az 7 gün öncesinden oluşturulması ve başvurucunun taleplerinin başvuru mektubunda detaylı olarak sunulması sürecin sağlıklı yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Sekreterya Yatırım İnşaat Birimi
İrtibat Kişisi Aykut  PEHLİVAN
Adres

Namık Kemal Mah. Prof. Dr. Cemil Cangir Cad.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

No:8 Süleymanpaşa Tekirdağ

E-Mail tekirdag@gsb.gov.tr
Telefon 554 466 37 58  / 282- 2612032